POUM – Urbanisme

El POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que podeu consultar aquí es correspon amb al text refós oficial.
D’acord amb la llei, el POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal. Entre altres finalitats, el Pla classifica el sòl amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent i qualifica aquest sòl en zones i sistemes, defineix el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, defineix també l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i estableix les pautes per a fer-ne el desenvolupament.

Memòria POUM Pujalt

Normes urbanístiques POUM Pujalt

Plànols genèrics:

Classificació del sòl

Sistema viari

Sistema hídric

Plànols nuclis:

Nucli de Pujalt

Nucli de Conill

Nucli de l’Astor

Nucli de la Guàrdia Pilosa

Nucli de Vilamajor

Per més informació, adreceu-vos a l’Ajuntament de Pujalt.